Právní služby

Mé standardně poskytované právní služby člením do šesti "oblastí", jimiž jsou: (01) Pracovní právo, (02) Obchodní právo, (03) Směnečné  právo, (04) Občanské právo, (05) Stavební právo, (06) Procesní právo - zastoupení před soudem.

Procesní právo, resp. Zastupování stran před soudem, ve své praxi preferuji.

 

 

Josef Bajcura_2.jpg

Výkon právních služeb

 

Výkon advokacie je, v mém pojetí, osobní službou.

Právní záležitosti svých klientů vyřizuji osobně. V průběhu práce na Vaší právní věci budete jednat vždy jen se mnou. Odpovědnost za řádné vyřizování klientské právní věci nesu pouze já.

Právní služba v převzaté právní věci bude poskytnuta dle zákona o advokacii a podle stavovských předpisů České advokátní komory; tímto zákonem i stavovskými předpisy je také definován minimální standard poskytovaných právních služeb.

 

 

Pracovní právo |  Labour Law

(01) Pracovní právo

  

Právní služby v oboru Pracovní právo - poskytované  zaměstnavateli  - obnášejí vše nezbytné v problematice: Zaměstnání, Zaměstnanosti i Kolektivního vyjednávání.

 

Z praktického pohledu na právní služby poskytované  zaměstnanci  - jde především o individuální případy obrany či uplatňování zaměstnaneckých práv.

 

 

 

 

 

Obchodní právo | Business Law(02)  Obchodní právo 

 

 

Prvním pilířem agendy obchodního práva je zastupování ve sporech mezi podnikatelskými subjekty.

 

Druhým pilířem jsou právní porady (zpravidla on-line) ve spornějších situacích každodenních obchodních vztahů mezi podnikatelskými subjekty. Prostě právní podpora pro rychlé, uspokojivé a zákonné řešení těchto otázek.

 

 

A nadto - mé služby Vám mohou přinést užitek take všude tam, kde - Smlouva -  je základem pro Dodávku Vašeho zboží nebo služeb - anebo při Nákupu zboží či služeb. Tam, kde na smluvních podmínkách záleží, zda pro Vás bude obchodní případ přínosný nebo zda pro Vás bude pohromou.

  

 

 

Směnečné právo | Law of Exchange(3) Směnečné právo 

 

V tomto oboru Vám mohou být prospěšné například následující právní služby:  

 

Posouzení platnosti vystavených směnek. Právní porady a příprava nezbytných listin pro užití směnky jako "zajištovacího nástroje". Právní porady a doporučení postupu při  přípravě na směnečný spor (ať již pro budoucího žalobce či žalovaného).

 

Právní zastoupení ve směnečném sporu.

 

 

 

 

04_občanské právo.jpg(4) Občanské právo 

Zastoupení ve sporech a porady především v těchto oblastech:

Závazky ze smluv kupních, nájemních, pachtovních, o dílo a dalších. Vlastnictví a spoluvlastnictví. Věcná práva k cizím věcem. Sousedská práva. Ochrana osobnosti. Dědické právo. Problematika spolků. Závazky z deliktů. Náhrada majetkové i nemajetkové újmy.

 

 

 

 

Stavební právo | Construction Law(05) Stavební právo

V rámci Stavebního práva se zaměřuji se zejména na oblast Územního řízení a na oblast Stavebního řádu dle části čtvrté Stavebního zákona a předpisů prováděcích. Heslovitě vyjádřeno: Umísťování staveb. Povolování a ohlášení staveb. Stavební řízení. Stavební povolení. Změna stavby před dokončením. Užívání staveb. Odstraňování staveb.

Prakticky jde o právní porady, práci v příslušném týmu, přípravu podání, účast na vyjednávání i zastoupení - v určitých fázích procesu výstavby.

Preferovanou službou v této oblasti je zastupování klienta, co účastníka řízení ve správním soudnictví, zejména v řízení o žalobě proti rozhodnutí stavebního úřadu.

 

 

 

Procesní právo | Procedural Law(06)  Procesní právo 

 

 

Míněno zastoupení klienta v řízení vedeném podle Občanského soudního řádu nebo podle Zákona o zvláštních řízeních soudních nebo podle Soudního řádu správního.

 

V této agendě, z praktického pohledu, převažuje civilní proces.

 

Od udělení  procesní  plné  moci  jsem oprávněn i povinen činit veškeré procesní úkony, které náleží a - jsou  ve  prospěch - zastupovanému klientovi, co účastníku řízení, a to v duchu  předem promyšlené a  klientovi vysvětlené  strategie a taktiky.

 

 

Obvyklou součástí zastoupení v řízení jsou průběžné porady a informační podpora zastupovaného klienta. Porady a informační podporu se snažím poskytovat tak, abych klienta přemírou právních informací "nezadusil".

Postupuji tak, aby klientovi bylo vždy jasné, co má v dané situaci dělat  anebo nedělat,  aby neutrpěl újmu na svých právech.

Občas (a nikoli zřídka) je součástí mých služeb cosi obdobného podpoře psychické, vzhledem k tomu, že soudní řízení je takřka vždy provázeno jistým napětím, nejistotou a pochybnostmi.

V tomto směru věřím, že - rozum, racionální analýza a nezkreslená fakta - většinu zmatků rozptýlí.

 

Činnosti obdobné jako při  zastupování v řízení před soudem, vykonávám rovněž při zastupování mých klientů v rozhodčím (arbitrážním)  řízení před rozhodčími soudy či rozhodci.

 

*

Otazník modrý.png

Dočetli jste až sem a máte pocit, že Vaše záležitost je spíše mixem výše uvedeného anebo vůbec nevíte, kam ji zařadit?

To není nic neobvyklého.

Zeptejte se.